Juridisch

Deze site is gepubliceerd door het Bedrijf MAGIMIX SAS in Frankrijk, met een gestort vermogen van 40 000€ ingeschreven bij Kamer van Koophandel in Créteil (RCS Créteil) 379 216 112, waarvan de hoofdzetel gevestigd is op het adres 48 rue des Vignerons 94300 Vincennes. De vertegenwoordigingsbevoegde directeur is de heer David Jeanson. 

INTELLECTUEEL EIGENDOM
De merken en logo’s op deze site zijn gedeponeerde merken van het bedrijf MAGIMIX.
Meer algemeen, en zonder dat deze lijst alomvattend is, zijn alle elementen van de MAGIMIX-website, merken, teksten, commentaren, illustraties en afbeeldingen, zichtbaar of hoorbaar beschermd uit hoofde van de octrooiwetgeving en het recht van afbeelding. Zij zijn volledig eigendom van MAGIMIX. Geen enkele licentie noch een gebruiksrecht kan worden toegeschreven aan één van deze referentiemarkeringen of logo’s op de website, zij mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. MAGIMIX behoudt zich het recht voor tot vervolging van elke inbreukmakende handeling op haar intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van een strafrechtelijk kader.
Het reproduceren van alle gepubliceerde documenten op de website is uitsluitend toegestaan voor particuliere informatieve doeleinden. Elk ander gebruik van deze reproducties en met name het gebruik voor commerciële doeleinden is verboden. Volgens artikel L.122-4 van de Code de la propriété intellectuelle (Frans wetboek Intellectuele Eigendom) is elke representatie of niet uitdrukkelijk geautoriseerde reproductie, geheel of gedeeltelijk en in welke vorm dan ook onwettelijk en vormt een inbreuk strafbaar volgens de artikelen L.335-2 en volgens de Franse wet op intellectueel eigendom.

VERANTWOORDELIJKHEID
Alle via deze website toegankelijke informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft. MAGIMIX geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid die zou kunnen leiden tot de toegang tot of het gebruik van deze website met inbegrip van alle degradaties of virussen die de computerapparatuur of elk ander eigendom van de gebruiker zouden kunnen infecteren.
MAGIMIX is noch verantwoordelijk voor de onnauwkeurigheid, noch voor vergissingen, noch voor weglatingen op deze website. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke informatie. 
MAGIMIX kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor welke schade dan ook direct of indirect, ongeacht de oorzaak waaruit de schade voortvloeit, de aard of het gevolg, veroorzaakt doordat iemand toegang tot de website wil verkrijgen of de onmogelijkheid tot deze toegang te verkrijgen, evenals het gebruik van de website en/of hetgeen kan worden toegeschreven aan enige informatie die direct of indirect uit het laatste kan worden afgeleid.

TOEGANG TOT DE SITE
MAGIMIX behoudt zich het recht voor de toegang tot de gehele of gedeeltelijke website, met inbegrip van met name de inhoud, de functionaliteiten of de beschikbare uren zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment te wijzigen, te annuleren, op te schorten of te onderbreken, om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken.
 
CONTACTGEGEVENS VAN DE HOSTINGDIENST
Business & Decision Eolas
29 Rue Servan
38000 - Grenoble - FRANKRIJK
Tel: 04 76 44 50 50
 
INFORMATIETECHNOLOGIE EN VRIJHEID
MAGIMIX deelt u mede dat de op deze site verzamelde persoonsgegevens zijn onderworpen aan een verklaring van de CNIL (de Franse gegevensbeschermingsautoriteit).

PERSOONSGEGEVENS
MAGIMIX hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy.
Overeenkomstig de Franse wet inzake informatietechnologie en vrijheid van 6 januari 1978 (Loi Informatique et Libertés), zoals geamendeerd door de wet van 6 augustus 2004 en vervolgens door de Franse wet voor een digitale republiek van 7 oktober 2016 (Loi pour une République Numérique), hebt u in het kader van Verordening EG 2016/679 van 27 april 2016 van het Europese Parlement en de Raad inzake de bescherming van persoonsgegevens (AVG) het recht om uw gegevens te raadplegen, corrigeren en verwijderen.

GEGEVENS VERZAMELD DOOR MAGIMIX
MAGIMIX verzamelt en gebruikt alleen persoonsgegevens die het bedrijf nodig heeft voor zijn activiteiten. MAGIMIX stelt u voor toegang tot zijn website nooit verplicht om persoonsgegevens door te geven (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer…).
Als u echter bepaalde informatie wilt verkrijgen, documenten wilt ontvangen, uw garantie wilt valideren, wilt profiteren van aanbiedingen, abonneert op de nieuwsbrief of uw navigatie wilt personaliseren, kunt u besluiten zelf bepaalde persoonsgegevens door te geven. Sommige van deze gegevens zijn verplicht en als zodanig gemarkeerd, terwijl andere optioneel zijn.
U bent niet verplicht deze gegevens te verschaffen, maar loopt dan wel het risico dat u bepaalde functies van onze site niet kunt gebruiken of dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen.
 
GEBRUIK VAN UW GEGEVENS DOOR MAGIMIX
Gegevens die op u betrekking hebben, kunnen door MAGIMIX worden gebruikt voor de volgende doelen:
- uw gebruikersaccount aanmaken en reageren op uw zoekopdrachten of informatieverzoeken aangaande producten of diensten op de markt gebracht door MAGIMIX
- u aanbiedingen en productinformatie doen toekomen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, onder eerbiediging van uw keuzes in dit opzicht;
- u op onze website gepersonaliseerde inhoud en aanbiedingen presenteren; 

BEWAARTERMIJN VAN UW GEGEVENS
De meeste van uw accountgegevens en garantiegegevens over uw producten worden bewaard gedurende de periode die vereist is voor de commerciële relatie met MAGIMIX.
Uw gegevens worden vervolgens gearchiveerd en zijn dan gedurende een extra periode slechts beperkt toegankelijk. Dit houdt verband met wettelijk voorgeschreven verjarings- en bewaringstermijnen en geschiedt uitsluitend om door de wet beperkte en toegestane redenen (garantie, klantenservice…). Na deze termijn worden uw gegevens verwijderd.
 
RECHT OP TOEGANG TOT EN WIJZIGING VAN GEGEVENS
Overeenkomstig de geldende wetgeving beschikt u over verschillende rechten, namelijk:
  • Recht op toegang: u kunt informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie van die persoonsgegevens verkrijgen.
  • Recht op correctie: als u vermoedt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u verzoeken deze gegevens dienovereenkomstig te wijzigen.
  • Recht op verwijdering: u kunt eisen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd binnen de grenzen van wat wettelijk is toegestaan.
  • Recht op beperking van verwerking: u kunt verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
  • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U beschikt over een absoluut recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketingdoelen, met inbegrip van de daarmee verband houdende profilering.
  • Recht om uw toestemming in te trekken: als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.​
U kunt de hiervoor genoemde rechten te allen tijde uitoefenen op twee manieren:
- Door een brief te sturen naar: MAGIMIX BELGIË - 26 rue des hayettes - 6540 Mont Ste Geneviève - BELGIË
- Door het online formulier in te vullen dat toegankelijk is via de volgende koppeling contactformulier.

Overeenkomstig de geldende wetgeving, moet elk verzoek om uw rechten uit te oefenen worden ondertekend en vergezeld gaan van een kopie van een identiteitsbewijs met uw handtekening en het adres vermelden waarnaar wij ons antwoord kunnen opsturen. U ontvangt een antwoord binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek.
 
CONTACT OPNEMEN
Voor vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens zoals vermeld in het huidige document kunt u contact opnemen door een brief te sturen naar: MAGIMIX BELGIË - 26 rue des hayettes - 6540 Mont Ste Geneviève - BELGIË of door het online formulier in te vullen dat toegankelijk is via de volgende koppeling contactformulier.

KLANTENSERVICE
Voor andere vragen kunt u het formulier invullen. Uw aanvraag wordt naar onze klantenservice verstuurd.
U kunt ons ook schrijven: MAGIMIX BELGIË - 26 rue des hayettes - 6540 Mont Ste Geneviève - BELGIË. Tél: +32 (0) 71 59 50 80

GEBRUIK VAN UW GEGEVENS IN VERBAND MET DE SOCIALE MEDIA
Het gebruik van sociale media en de diensten van MAGIMIX in verband met sociale media, kan leiden tot het verzamelen en uitwisselen van bepaalde gegevens tussen sociale media en MAGIMIX. We verzoeken u het beleid voor de bescherming van persoonsgegevens van de betreffende sociale media te raadplegen om precies te weten welke gegevens door deze sociale media worden verzameld en kunnen worden doorgegeven aan MAGIMIX; voor welke doelen uw gegevens worden gebruikt, met name inzake reclamedoelen. U kunt de toegang tot en de vertrouwelijkheid van uw gegevens direct instellen op deze sociale media. MAGIMIX kan besluiten zelf bepaalde informatie en persoonsgegevens te verzamelen in verband met uw activiteit op de sociale mediapagina’s van MAGIMIX of de sites van MAGIMIX die de diensten van sociale media gebruiken. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor reclamedoelen ter verbetering van onze commerciële relatie en om u een gepersonaliseerde, sociale beleving te bieden. De gegevens die MAGIMIX zelf verzamelt via de sites of diensten van MAGIMIX op basis van de sociale media, zijn onderhevig aan de huidige voorwaarden. MAGIMIX is daarentegen niet verantwoordelijk voor het gebruik dat de sociale media zelf van uw gegevens maken.
 
SOCIALE INVOEGTOEPASSINGEN EN MODULES
Op onze site kunnen sociale invoegtoepassingen of modules worden gebruikt. Het gaat hierbij met name om knoppen zoals ‘Vind ik leuk’, ‘Delen’, ... van sociale media zoals Facebook, Twitter en Instagram die u aantreft op onze sites. Hiermee kunt u informatie op onze sites ‘liken’ en delen met uw vrienden op deze sociale media. Wanneer u naar een pagina van onze MAGIMIX-sites (voor web- of mobiel gebruik) met sociale invoegtoepassingen of modules gaat, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van sociale media (Facebook, Twitter…), die vervolgens op de hoogte worden gebracht dat u de betreffende pagina op de geraadpleegde site van MAGIMIX hebt bezocht. Dit gebeurt zelfs als u geen gebruikersaccount hebt bij Facebook of Twitter en zelfs als u niet verbonden bent met uw Facebook- of Twitter-account Bijvoorbeeld: Als u verbonden bent met een sociaal netwerk terwijl u de website van MAGIMIX bezoekt, kunnen de sociale media waarmee u verbonden bent uw bezoek vermelden in uw account bij die sociale media. Als u de invoegtoepassingen (bijvoorbeeld ‘Vind ik leuk’) gebruikt, kunnen uw acties worden opgeslagen en gepubliceerd in uw accounts bij de sociale media op grond van uw instellingen bij de betreffende sociale media. Als u niet wilt dat de sociale media uw gebruik van invoegtoepassingen publiceren in uw sociale-media-accounts, kunt u dat instellen of kunt u zich afmelden bij uw sociale media voordat u onze site bezoekt.
 
PERSONALISERING VAN RECLAME
De informatie die u ontvangt van MAGIMIX kan worden gepersonaliseerd op grond van de gegevens die MAGIMIX verzamelt vanuit de sociale media. Op grond van uw gebruik van de diensten van MAGIMIX of uw lidmaatschap van een MAGIMIX-pagina op sociale media netwerken, kan MAGIMIX informatie over u ontvangen, met name uw openbare profiel en uw interesses zoals doorgegeven op de sociale media of andere gegevens waarvoor u toestemming hebt gegeven dat MAGIMIX deze ontvangt. Reclames van MAGIMIX die verband houden met uw profiel en de informatie die u publiceert of deelt (uw interesses), kunnen worden geplaatst op uw sociale-mediapagina’s. Als u niet wilt dat de sociale media of derde partijen zoals MAGIMIX informatie verzamelen of gebruiken op grond van uw profiel of uw activiteit in apps of op websites, apparaten of toepassingen buiten de sociale media met als doel om advertenties te plaatsen, dient u de gebruiksvoorwaarden van de sociale media te raadplegen om meer te weten over het instellen van, afmelden voor of beheren van de verspreiding van advertenties. U kunt dit ook weigeren via de instellingen van apps of uw mobiele apparaat.

COOKIEBELEID*
Om uw ervaring te verbeteren, gebruiken wij cookies. Deze dienen om aanmeldingsgegevens op te slaan, een veilige verbinding te waarborgen en uw navigatie-ervaring op onze website te optimaliseren. Onze websites zijn gericht op de behoeften en verwachtingen van de gebruikers van onze producten. Onder andere daarom gebruiken we cookies of soortgelijke traceringstechnologieën, zodat we u kunnen identificeren en onze diensten en advertenties kunnen personaliseren, met name voor toegang tot uw account, om uw bezoeken te onthouden en de aanbiedingen te personaliseren die wij u presenteren en de informatie die wij u verschaffen. Dankzij cookies profiteert u met name van gepersonaliseerde tips en wordt u geïnformeerd over onze promoties en aanbiedingen.

We gebruiken vier soorten cookies:
  • Technische cookies: Deze cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van de website en het verbeteren van uw navigatiecomfort.
  • Cookies voor doelgroepanalyse: Deze cookies worden gebruikt om statistieken van het geheel van gebruikers van de website bij te houden om uw gebruikerservaring te verbeteren en te optimaliseren.
  • Cookies voor gericht adverteren: Deze cookies worden gebruikt om u gericht aanbiedingen en advertenties te tonen, die aansluiten op uw interesses. We informeren u dat wij geavanceerde targetingfuncties kunnen gebruiken voor de verspreiding van onze advertenties, met name ‘retargeting’-functies (door reclame weer te geven wanneer u andere sites dan de onze bezoekt of door reclame weer te geven in e-mails nadat u producten op onze site hebt geraadpleegd). Deze functies, die mogelijk zijn dankzij het gebruik van cookies, worden verzorgd door onze partners en dienen om u advertenties te tonen die beter zijn afgestemd op uw behoeften en die verband houden met uw recente gedrag op onze site.
  • Cookies van de sociale media: Op bepaalde pagina’s van onze websites kunt u onze inhoud delen op sociale-mediasites zoals Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest en Twitter. Soms gebruiken wij video’s van sites zoals YouTube. Deze sites stellen hun eigen cookies in, waarop wij geen invloed hebben. Deze sociale-mediasites kunnen hun eigen gebruiksbeleid voor cookies hebben, dat in dat geval op hun website te vinden is. U dient het gebruiksbeleid voor cookies zorgvuldig te lezen om zeker te weten of u het ermee eens bent.U kunt het gebruik van cookies instellen door te klikken op de volgende koppeling, maar wanneer u het gebruik van cookies weigert, kan uw gebruikerservaring tijdens het bezoek van onze websites aanzienlijk slechter zijn.
U kunt targeting ook te allen tijde beëindigen door reclamecookies in uw browser te weigeren. We verzoeken u het onderwerp Cookies te raadplegen voor gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies en andere, vergelijkbare technologieën.
 
*Een cookie is informatie die een internetsite naar uw browser kan sturen ter verbetering van uw online-ervaring. U kunt het gebruik van cookies configureren in uw browser-instellingen.